Công khai lựa chọn nhà thầu đấu giá

PHÒNG GD&ĐT TP.TÂN AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CẦN ĐỐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Số: /CV- THCĐ Tân An, ngày 30 tháng 8 năm 2017
Về việc thông báo công khai trên trang
thông tin điện tử về lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản.

Kính gửi: Các tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Tân An được cho thuê mặt bằng giữ xe và căntin;
Nhằm để đảm bảo trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định, trường Tiểu học Cần Đốt đăng thông báo công khai trên trang điện tử của trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các nội dung sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Cần Đốt. Địa chỉ: 440 Lê Văn Kiệt KP Bình Cư 3, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản:
– Quầy căn tin tại trường Tiểu học Cần Đốt
– Số lượng 1
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
– Đối với 01 quầy căn tin trường cho thuê với giá khởi điểm là 4.179.000 đồng/quầy.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Lựa chọn trên cơ sở thực hiện theo các tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
– Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/8/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 6/ 9 /2017.
– Địa điểm: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường Tiểu học Cần Đốt Địa chỉ: 440 Lê Văn Kiệt KP Bình Cư 3, Phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Rất mong sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG Đã ký
– PGD&ĐT TP.Tân An;
– Lưu.
Đã ký
Lâm Văn Anh