THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

 

UBND PHƯỜNG 6                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CẦN ĐỐT                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH  LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

 

Căn cứ Phương án tuyển sinh số 838/PA-PGDĐT ngày 04/08/2022;

Trường Tiểu học Cần Đốt thông báo đến Cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh lớp 1 trên cổng dịch vụ công năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Thời gian và đối tượng tuyển sinh:

– Nhà trường thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên cổng dịch vụ công bắt đầu từ ngày 08/08/2022 đến ngày 13/08/2022.

– Phụ huynh  tiến hành đăng kí thủ tục nhập học cho con em mình trên cổng thông tin  ở địa chỉ http://longan.tsdc.vnedu.vn vào tuyển sinh đầu cấp trực tuyến để đăng kí mở tài khoản nộp hồ sơ. Sau đó đăng nhập kê khai tất cả thông tin theo mẫu chờ duyệt của nhà trường.

– Khi cha mẹ vào khai thông tin tuyển sinh cần phải Scand hoặc chụp các loại hồ sơ để đính kèm vào mục kê khai theo yêu cầu phần mềm.

– Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2016 có hộ khẩu trên địa bàn phường 6, nếu còn chỉ tiêu nhà trường tuyển sinh trẻ tạm trú ở phường 6 và giáp ranh.

  1. Về hồ sơ:

– Bản sao giấy khai sinh (Mộc đỏ)

– Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng)./.

Trên đây là thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Cần Đốt./.

                                                                        Phường 6, ngày 08 tháng 08 năm 2022

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)                                                                                                                                                                                                                                                             Lâm Văn Anh

https://zalo.me/g/hozxus481 nhóm hổ trợ tuyển sinh đầu cấp